Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen…………………………………………………………………………………….. 2

Artikel 1. Definities……………………………………………………………………………………………………… 2

Artikel 2. Toepasselijkheid…………………………………………………………………………………………….. 2

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en prijzen………………………………………………………………………. 2

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien…………………………………… 3

Artikel 5. Facturering…………………………………………………………………………………………………… 3

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden…………………………………………………………………………………….. 4

Artikel 7. Verlangen van zekerheden……………………………………………………………………………….. 4

Artikel 8. Ontbinding en opschorting……………………………………………………………………………….. 4

Artikel 9. Aansprakelijkheid…………………………………………………………………………………………… 5

Artikel 10. Overmacht………………………………………………………………………………………………….. 5

Artikel 11. Geschillen…………………………………………………………………………………………………… 6

Hoofdstuk 2. Nadere voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Medewerkers………………….. 6

Artikel 12. Het inlenen van medewerkers…………………………………………………………………………. 6

Artikel 13. Inhoud van de opdrachtovereenkomst en opzegtermijnen…………………………………….. 7

Artikel 14. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door de Inlener met de medewerker………… 7

Artikel 15. Selectie van medewerkers………………………………………………………………………………. 7

Artikel 16. Zorgverplichting Inlener en vrijwaring jegens StudentKelner…………………………………… 8

Artikel 17. Identificatie en persoonsgegevens……………………………………………………………………. 8

Artikel 18. Auto van de zaak, bedrijfssluiting en Eerste Dag Melding………………………………………. 9

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

 1. Medewerker (van StudentKelner): iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van StudentKelner werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Inlener;
 2. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van StudentKelner voorziet van medewerkers;
 3. Opdrachtovereenkomst: de overeenkomst tussen StudentKelner en een Inlener op basis waarvan een

medewerker ten behoeve van die Inlener door tussenkomst van StudentKelner werkzaamheden zal verrichten;

 1. Inlenerstarief: het bedrag per uur (exclusief btw) dat Inlener aan StudentKelner verschuldigd is voor de ter beschikkingstelling van de medewerker;
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over medewerkers, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke medewerkers en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van StudentKelner aan, en op iedere opdrachtovereenkomst dan wel opdracht tussen StudentKelner en Inlener, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen StudentKelner en Inlener, voor zover van de voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De Inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later door StudentKelner gesloten opdrachtovereenkomst in te stemmen.
 3. StudentKelner is niet gebonden aan algemene voorwaarden van Inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
 4. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en prijzen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
 2. Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, derhalve exclusief: BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, vervoer, overnachting- en huisvestingskosten, administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 3. StudentKelner is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen (ten gevolge van CAO verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale weten regelgeving), vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van

overheidswege, waaronder begrepen belastingen, en dergelijke aan Inlener, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden of diensten die de medewerker van StudentKelner op het moment van ingaan van die verhogingen nog moet verrichten.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

 1. De overeenkomst tussen StudentKelner en Inlener komt pas tot stand nadat StudentKelner de aanvaarding van de

aanbieding of offerte schriftelijk aan Inlener heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging danwel nadat StudentKelner uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst. Zolang StudentKelner de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan Inlener, kan StudentKelner de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.

 1. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van StudentKelner, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien in de aanvaarding door Inlener voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien StudentKelner tevens schriftelijk aan Inlener heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.
 3. StudentKelner is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 3 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan Inlener door te berekenen. Indien StudentKelner een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is Inlener slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van 10% of meer van de totaal overeengekomen prijs.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
 5. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere Inleners, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens StudentKelner, indien de verplichtingen jegens StudentKelner door één der Inleners niet of slechts deels wordt nagekomen.
 6. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende

 

Artikel 5. Facturering

 1. De facturen van StudentKelner zijn gebaseerd op de daadwerkelijk gewerkte uren door de
 2. De werktijden dienen door de medewerker doorgegeven te worden aan De werktijden dienen bevestigd te worden door de inlener.
 3. Bij verschil tussen een bij StudentKelner doorgegeven aantal uren en het door de Inlener doorgegeven aantal uren geldt het bij StudentKelner doorgegeven aantal uren als juist, tenzij de Inlener het tegendeel aantoont.
 4. Als de medewerker de gegevens op het tijdverantwoordingsformulier betwist, kan StudentKelner het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de medewerker, tenzij de Inlener aantoont dat de tijdverantwoordingsformulieren correct zijn.
 5. Als Inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, is StudentKelner gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de gewerkte uren van de medewerker door te berekenen. StudentKelner gaat hiertoe niet over zolang er redelijk overleg daaromtrent met de Inlener heeft plaatsgevonden.
 6. De Inlener draagt er zorg voor dat de facturen van StudentKelner zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan StudentKelner werken voor de Inlener
 2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Inlener aan de medewerker zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen redigeren StudentKelner niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 3. Als de Inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Inlener aan StudentKelner kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Inlener niet op.
 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de Inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekende, over het bruto factuurbedrag aan StudentKelner verschuldigd.
 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die StudentKelner moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Inlener, zijn voor rekening van de Inlener. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,00.
 6. Indien StudentKelner gerechtelijke incassokosten maakt, komen de werkelijk door StudentKelner gemaakte incassokosten volledig voor rekening van Inlener, inclusief kosten griffierechten en

 

Artikel 7. Verlangen van zekerheden

 1. Indien er gerede twijfel bestaat bij StudentKelner omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Inlener, is StudentKelner bevoegd de werkzaamheden van de medewerker van StudentKelner op te schorten totdat Inlener voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen heeft verschaft aan StudentKelner.
 2. Of de door Inlener aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van StudentKelner.

 

Artikel 8. Ontbinding en opschorting

 1. Als Inlener in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdrachtovereenkomst alsmede uit deze algemene voorwaarden te voldoen, is StudentKelner – naast hetgeen in de opdrachtovereenkomst is bepaald- gerechtigd de opdrachtovereenkomst schriftelijk (waaronder mede

bedoeld per email-bericht) buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde Inlener daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren dan wel te herstellen.

 1. Voorts is StudentKelner dan wel Inlener gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de opdrachtovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  1. De andere partij (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling is verleend;
  2. De andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaart;
  3. De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. De andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  5. Buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de

 

 

andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst na te kunnen komen.

 1. Als Inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de opdrachtovereenkomst had ontvangen, kan hij de opdrachtovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens StudentKelner nog niet is
 2. Bedragen die StudentKelner voor de ontbinding aan Inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdrachtovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Als Inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdrachtovereenkomst alsmede de onderhavige algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt, is StudentKelner gerechtigd haar verplichtingen jegens de Inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Inlener gehouden te zijn. Hiertoe is StudentKelner eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. StudentKelner is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de medewerker of aan zaken dan wel personen bij of van de Inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
  1. De terbeschikkingstelling van de medewerker door StudentKelner aan Inlener, ook wanneer mocht blijken dat die medewerker niet blijkt te voldoen aan de door Inlener aan hem

gestelde vereisten;

 1. Eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de medewerker;
 2. Toedoen of nalaten van de medewerker, de Inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de medewerker.
 1. Eventuele aansprakelijkheid van StudentKelner voor enige directe schade is in ieder geval per gebeurtenis, beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van StudentKelner zal uitbetalen ter zake de schade geleden door Inlener. Voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfs- dan wel gevolgschade, is StudentKelner nimmer aansprakelijk.
 2. Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals bedoeld in lid 1 van dit
 3. In ieder geval dient Inlener StudentKelner te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de medewerker of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die medewerker of derden.
 4. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van StudentKelner.
 5. StudentKelner heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van StudentKelner maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
 6. In generlei vorm kan Inlener de betaling van facturen van StudentKelner afhankelijk stellen van herstel van de fouten en /of vergoeding van de schaden en verliezen als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. In geval van overmacht van StudentKelner zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdrachtovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van StudentKelner onafhankelijke omstandigheid, die de

 

 

nakoming van de opdrachtovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

 1. Van overmacht genoemd onder 1 aan de zijde van StudentKelner is in ieder geval sprake, indien StudentKelner na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan één of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, vandalisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet – werkbare omstandigheden, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel alles zowel in het bedrijf van StudentKelner als bij derden van wie StudentKelner de benodigde medewerkers moet betrekken, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van StudentKelner ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van StudentKelner in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 2. Zodra zich bij StudentKelner een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Inlener.
 3. Zolang de overmacht toestand voortduurt, zullen de verplichtingen van StudentKelner zijn
 4. Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdrachtovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige De Inlener is ook na zodanige

beëindiging van de opdrachtovereenkomst gehouden de door hem aan StudentKelner verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmacht toestand, aan StudentKelner te betalen.

 1. StudentKelner is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdrachtovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

 

Artikel 11. Geschillen

 1. Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlandse recht van
 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de opdrachtovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 3. De berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie van de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen StudentKelner is gevestigd.

 

Hoofdstuk 2. Nadere voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Medewerkers

Artikel 12. Het inlenen van medewerkers

 1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen de medewerker en StudentKelner, dan wel met een door StudentKelner ingeschakelde derde. Tussen Inlener en de medewerker bestaat er nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst.
 2. Bij het ter beschikkingstellen van de medewerker door StudentKelner aan Inlener, werkt de medewerker feitelijk onder leiding en toezicht van Inlener. Inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen StudentKelner heeft uitdrukkelijk geen zicht en invloed op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden door medewerker.

 

 

 1. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. Als Inlener hiervan af wenst te wijken gedurende de opdrachtovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met StudentKelner en overeenkomstig artikel 4.

 

Artikel 13. Inhoud van de opdrachtovereenkomst en opzegtermijnen

 1. In de opdrachtovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de medewerker vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren en de opzegtermijn van de medewerker
 2. Als Inlener de terbeschikkingstelling van de medewerker tussentijds wenst te beëindigen, zal Inlener aan StudentKelner een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende Inlenerstarief voor de betrokken medewerker, vermenigvuldigd met het aantal overgebleven uren, met een maximum van 80 uur, volgens de opzegtermijn vermeld in de opdrachtovereenkomst.
 3. Als Inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling of over de opzegtermijn, geldt een opzegtermijn van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door de Inlener met de medewerker

 1. Het is Inlener ten strengste verboden om de met hem door StudentKelner ter beschikking gestelde of te stellen medewerker rechtstreeks, of bij een gelieerde vennootschap, een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aan te gaan. Bij overtreding is Inlener aan StudentKelner een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd, zoals is genoemd onder lid 4.
 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
  1. het aanstellen als ambtenaar
  2. de overeenkomst van opdracht
  3. de aanneming van werk
  4. het ter beschikking laten stellen van de medewerker aan Inlener door een derde voor hetzelfde of ander werk.
 3. Inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de medewerker aan, onverminderd de overige verplichtingen van Inlener als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 4. Als Inlener een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken medewerker aangaat, binnen een periode van 1 jaar na beëindiging van de opdrachtovereenkomst, dan wel na voordracht van de door StudentKelner geworven en geselecteerde medewerker, zal hij aan StudentKelner een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd Deze vergoeding bedraagt €1000 en € 250 euro per dag, voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Indien de werkelijke door StudentKelner geleden schade hoger is dan de hiervoor genoemde vergoeding is StudentKelner gerechtigd de werkelijke door StudentKelner geleden schade op Inlener te verhalen.
 5. De Inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent, maar de door hem ingeleende medewerker op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke Inlener, is aan StudentKelner de vergoeding verschuldigd zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, indien er sprake is van een rechtstreekse arbeidsverhouding aangegaan tussen de uiteindelijke Inlener en de medewerker binnen een jaar na beëindiging van de opdrachtovereenkomst.

 

Artikel 15. Selectie van medewerkers

 1. De medewerker wordt door StudentKelner gekozen enerzijds aan de hand van de bij StudentKelner bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare medewerker en

 

 

anderzijds aan de hand van de door Inlener aan StudentKelner verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.

 1. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de Inlener worden In ieder geval zullen deze door StudentKelner niet worden gehonoreerd.
 2. De Inlener heeft het recht om, als een medewerker niet voldoet aan de door Inlener gestelde eisen, dit binnen 16 uur na aanvang van de werkzaamheden aan StudentKelner kenbaar te In dat geval is de Inlener niet gehouden aan enige opzegtermijn en kan hij de opdrachtovereenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen. In dat geval is Inlener gehouden StudentKelner minimaal te betalen de aan de medewerker verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premie heffing en uit de CAO voortvloeiende verplichting, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 

Artikel 16. Zorgverplichting Inlener en vrijwaring jegens StudentKelner

 1. De Inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de medewerker. Inlener is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de medewerker de arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, dat de medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. De Inlener verstrekt de medewerker concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Inlener de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
 2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de Inlener aan de medewerker en StudentKelner de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de medewerker, alsmede de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. De Inlener is tegenover de medewerker en StudentKelner aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van schade die de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker,

alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

 1. Als de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens StudentKelner gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde

personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

 1. De Inlener zal StudentKelner te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens StudentKelner ingesteld wegens het

niet nakomen door de Inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent StudentKelner de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens StudentKelner tegen de Inlener geldend te maken.

 1. De Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit

 

Artikel 17. Identificatie en persoonsgegevens

 1. Inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van de medewerker diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een afschrift van dit document op in zijn

 

 

 1. Inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van de medewerker vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. StudentKelner is niet aansprakelijk voor boetes of claims die Inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

 

Artikel 18. Auto van de zaak, bedrijfssluiting en Eerste Dag Melding

 1. Als de Inlener voornemens is de medewerker een auto ter beschikking te stellen, deelt de Inlener dit onverwijld mede aan StudentKelner. Uitsluitend in overleg met StudentKelner komt de Inlener met de medewerker overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat StudentKelner hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de Inlener dit nalaat is hij gehouden de schade te vergoeden die StudentKelner lijdt, als zij wordt aangeslagen voor naheffing voor de loonheffing, en de bijtelling niet meer bij de medewerker kan worden ingehouden.
 2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de Inlener StudentKelner hieromtrent bij het aangaan van de opdrachtovereenkomst, zodat StudentKelner hiermee rekening kan houden. Als de Inlener dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan StudentKelner verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende
 3. Als de medewerker arbeid gaat verrichten na daartoe rechtstreeks door de Inlener opgeroepen te zijn, wordt StudentKelner voorafgaand aan de terbeschikkingstelling direct door de Inlener geïnformeerd in verband met de Eerst Dag Melding door StudentKelner. Als de Inlener dit nalaat, is de Inlener gehouden de eventuele boete of naheffing die StudentKelner door de belastingdienst wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig voldoen van de Eerste Dag Melding, aan StudentKelner te vergoeden.

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen…………………………………………………………………………………….. 2

Artikel 1. Definities……………………………………………………………………………………………………… 2

Artikel 2. Toepasselijkheid…………………………………………………………………………………………….. 2

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en prijzen………………………………………………………………………. 2

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien…………………………………… 3

Artikel 5. Facturering…………………………………………………………………………………………………… 3

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden…………………………………………………………………………………….. 4

Artikel 7. Verlangen van zekerheden……………………………………………………………………………….. 4

Artikel 8. Ontbinding en opschorting……………………………………………………………………………….. 4

Artikel 9. Aansprakelijkheid…………………………………………………………………………………………… 5

Artikel 10. Overmacht………………………………………………………………………………………………….. 5

Artikel 11. Geschillen…………………………………………………………………………………………………… 6

Hoofdstuk 2. Nadere voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Medewerkers………………….. 6

Artikel 12. Het inlenen van medewerkers…………………………………………………………………………. 6

Artikel 13. Inhoud van de opdrachtovereenkomst en opzegtermijnen…………………………………….. 7

Artikel 14. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door de Inlener met de medewerker………… 7

Artikel 15. Selectie van medewerkers………………………………………………………………………………. 7

Artikel 16. Zorgverplichting Inlener en vrijwaring jegens StudentKelner…………………………………… 8

Artikel 17. Identificatie en persoonsgegevens……………………………………………………………………. 8

Artikel 18. Auto van de zaak, bedrijfssluiting en Eerste Dag Melding………………………………………. 9

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

 1. Medewerker (van StudentKelner): iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van StudentKelner werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Inlener;
 2. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van StudentKelner voorziet van medewerkers;
 3. Opdrachtovereenkomst: de overeenkomst tussen StudentKelner en een Inlener op basis waarvan een

medewerker ten behoeve van die Inlener door tussenkomst van StudentKelner werkzaamheden zal verrichten;

 1. Inlenerstarief: het bedrag per uur (exclusief btw) dat Inlener aan StudentKelner verschuldigd is voor de ter beschikkingstelling van de medewerker;
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over medewerkers, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke medewerkers en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van StudentKelner aan, en op iedere opdrachtovereenkomst dan wel opdracht tussen StudentKelner en Inlener, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen StudentKelner en Inlener, voor zover van de voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De Inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later door StudentKelner gesloten opdrachtovereenkomst in te stemmen.
 3. StudentKelner is niet gebonden aan algemene voorwaarden van Inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
 4. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en prijzen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
 2. Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, derhalve exclusief: BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, vervoer, overnachting- en huisvestingskosten, administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 3. StudentKelner is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen (ten gevolge van CAO verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale weten regelgeving), vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van

overheidswege, waaronder begrepen belastingen, en dergelijke aan Inlener, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden of diensten die de medewerker van StudentKelner op het moment van ingaan van die verhogingen nog moet verrichten.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

 1. De overeenkomst tussen StudentKelner en Inlener komt pas tot stand nadat StudentKelner de aanvaarding van de

aanbieding of offerte schriftelijk aan Inlener heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging danwel nadat StudentKelner uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst. Zolang StudentKelner de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan Inlener, kan StudentKelner de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.

 1. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van StudentKelner, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien in de aanvaarding door Inlener voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien StudentKelner tevens schriftelijk aan Inlener heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.
 3. StudentKelner is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 3 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan Inlener door te berekenen. Indien StudentKelner een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is Inlener slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van 10% of meer van de totaal overeengekomen prijs.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
 5. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere Inleners, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens StudentKelner, indien de verplichtingen jegens StudentKelner door één der Inleners niet of slechts deels wordt nagekomen.
 6. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende

 

Artikel 5. Facturering

 1. De facturen van StudentKelner zijn gebaseerd op de daadwerkelijk gewerkte uren door de
 2. De werktijden dienen door de medewerker doorgegeven te worden aan De werktijden dienen bevestigd te worden door de inlener.
 3. Bij verschil tussen een bij StudentKelner doorgegeven aantal uren en het door de Inlener doorgegeven aantal uren geldt het bij StudentKelner doorgegeven aantal uren als juist, tenzij de Inlener het tegendeel aantoont.
 4. Als de medewerker de gegevens op het tijdverantwoordingsformulier betwist, kan StudentKelner het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de medewerker, tenzij de Inlener aantoont dat de tijdverantwoordingsformulieren correct zijn.
 5. Als Inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, is StudentKelner gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de gewerkte uren van de medewerker door te berekenen. StudentKelner gaat hiertoe niet over zolang er redelijk overleg daaromtrent met de Inlener heeft plaatsgevonden.
 6. De Inlener draagt er zorg voor dat de facturen van StudentKelner zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan StudentKelner werken voor de Inlener
 2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Inlener aan de medewerker zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen redigeren StudentKelner niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 3. Als de Inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Inlener aan StudentKelner kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Inlener niet op.
 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de Inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekende, over het bruto factuurbedrag aan StudentKelner verschuldigd.
 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die StudentKelner moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Inlener, zijn voor rekening van de Inlener. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,00.
 6. Indien StudentKelner gerechtelijke incassokosten maakt, komen de werkelijk door StudentKelner gemaakte incassokosten volledig voor rekening van Inlener, inclusief kosten griffierechten en

 

Artikel 7. Verlangen van zekerheden

 1. Indien er gerede twijfel bestaat bij StudentKelner omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Inlener, is StudentKelner bevoegd de werkzaamheden van de medewerker van StudentKelner op te schorten totdat Inlener voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen heeft verschaft aan StudentKelner.
 2. Of de door Inlener aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van StudentKelner.

 

Artikel 8. Ontbinding en opschorting

 1. Als Inlener in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdrachtovereenkomst alsmede uit deze algemene voorwaarden te voldoen, is StudentKelner – naast hetgeen in de opdrachtovereenkomst is bepaald- gerechtigd de opdrachtovereenkomst schriftelijk (waaronder mede

bedoeld per email-bericht) buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde Inlener daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren dan wel te herstellen.

 1. Voorts is StudentKelner dan wel Inlener gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de opdrachtovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  1. De andere partij (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling is verleend;
  2. De andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaart;
  3. De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. De andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  5. Buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de

 

 

andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst na te kunnen komen.

 1. Als Inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de opdrachtovereenkomst had ontvangen, kan hij de opdrachtovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens StudentKelner nog niet is
 2. Bedragen die StudentKelner voor de ontbinding aan Inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdrachtovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Als Inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdrachtovereenkomst alsmede de onderhavige algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt, is StudentKelner gerechtigd haar verplichtingen jegens de Inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Inlener gehouden te zijn. Hiertoe is StudentKelner eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. StudentKelner is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de medewerker of aan zaken dan wel personen bij of van de Inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
  1. De terbeschikkingstelling van de medewerker door StudentKelner aan Inlener, ook wanneer mocht blijken dat die medewerker niet blijkt te voldoen aan de door Inlener aan hem

gestelde vereisten;

 1. Eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de medewerker;
 2. Toedoen of nalaten van de medewerker, de Inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de medewerker.
 1. Eventuele aansprakelijkheid van StudentKelner voor enige directe schade is in ieder geval per gebeurtenis, beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van StudentKelner zal uitbetalen ter zake de schade geleden door Inlener. Voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfs- dan wel gevolgschade, is StudentKelner nimmer aansprakelijk.
 2. Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals bedoeld in lid 1 van dit
 3. In ieder geval dient Inlener StudentKelner te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de medewerker of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die medewerker of derden.
 4. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van StudentKelner.
 5. StudentKelner heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van StudentKelner maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
 6. In generlei vorm kan Inlener de betaling van facturen van StudentKelner afhankelijk stellen van herstel van de fouten en /of vergoeding van de schaden en verliezen als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. In geval van overmacht van StudentKelner zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdrachtovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van StudentKelner onafhankelijke omstandigheid, die de

 

 

nakoming van de opdrachtovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

 1. Van overmacht genoemd onder 1 aan de zijde van StudentKelner is in ieder geval sprake, indien StudentKelner na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan één of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, vandalisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet – werkbare omstandigheden, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel alles zowel in het bedrijf van StudentKelner als bij derden van wie StudentKelner de benodigde medewerkers moet betrekken, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van StudentKelner ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van StudentKelner in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 2. Zodra zich bij StudentKelner een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Inlener.
 3. Zolang de overmacht toestand voortduurt, zullen de verplichtingen van StudentKelner zijn
 4. Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdrachtovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige De Inlener is ook na zodanige

beëindiging van de opdrachtovereenkomst gehouden de door hem aan StudentKelner verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmacht toestand, aan StudentKelner te betalen.

 1. StudentKelner is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdrachtovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

 

Artikel 11. Geschillen

 1. Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlandse recht van
 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de opdrachtovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 3. De berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie van de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen StudentKelner is gevestigd.

 

Hoofdstuk 2. Nadere voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Medewerkers

Artikel 12. Het inlenen van medewerkers

 1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen de medewerker en StudentKelner, dan wel met een door StudentKelner ingeschakelde derde. Tussen Inlener en de medewerker bestaat er nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst.
 2. Bij het ter beschikkingstellen van de medewerker door StudentKelner aan Inlener, werkt de medewerker feitelijk onder leiding en toezicht van Inlener. Inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen StudentKelner heeft uitdrukkelijk geen zicht en invloed op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden door medewerker.

 

 

 1. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. Als Inlener hiervan af wenst te wijken gedurende de opdrachtovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met StudentKelner en overeenkomstig artikel 4.

 

Artikel 13. Inhoud van de opdrachtovereenkomst en opzegtermijnen

 1. In de opdrachtovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de medewerker vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren en de opzegtermijn van de medewerker
 2. Als Inlener de terbeschikkingstelling van de medewerker tussentijds wenst te beëindigen, zal Inlener aan StudentKelner een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende Inlenerstarief voor de betrokken medewerker, vermenigvuldigd met het aantal overgebleven uren, met een maximum van 80 uur, volgens de opzegtermijn vermeld in de opdrachtovereenkomst.
 3. Als Inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling of over de opzegtermijn, geldt een opzegtermijn van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door de Inlener met de medewerker

 1. Het is Inlener ten strengste verboden om de met hem door StudentKelner ter beschikking gestelde of te stellen medewerker rechtstreeks, of bij een gelieerde vennootschap, een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aan te gaan. Bij overtreding is Inlener aan StudentKelner een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd, zoals is genoemd onder lid 4.
 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
  1. het aanstellen als ambtenaar
  2. de overeenkomst van opdracht
  3. de aanneming van werk
  4. het ter beschikking laten stellen van de medewerker aan Inlener door een derde voor hetzelfde of ander werk.
 3. Inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de medewerker aan, onverminderd de overige verplichtingen van Inlener als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 4. Als Inlener een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken medewerker aangaat, binnen een periode van 1 jaar na beëindiging van de opdrachtovereenkomst, dan wel na voordracht van de door StudentKelner geworven en geselecteerde medewerker, zal hij aan StudentKelner een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd Deze vergoeding bedraagt €1000 en € 250 euro per dag, voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Indien de werkelijke door StudentKelner geleden schade hoger is dan de hiervoor genoemde vergoeding is StudentKelner gerechtigd de werkelijke door StudentKelner geleden schade op Inlener te verhalen.
 5. De Inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent, maar de door hem ingeleende medewerker op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke Inlener, is aan StudentKelner de vergoeding verschuldigd zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, indien er sprake is van een rechtstreekse arbeidsverhouding aangegaan tussen de uiteindelijke Inlener en de medewerker binnen een jaar na beëindiging van de opdrachtovereenkomst.

 

Artikel 15. Selectie van medewerkers

 1. De medewerker wordt door StudentKelner gekozen enerzijds aan de hand van de bij StudentKelner bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare medewerker en

 

 

anderzijds aan de hand van de door Inlener aan StudentKelner verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.

 1. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de Inlener worden In ieder geval zullen deze door StudentKelner niet worden gehonoreerd.
 2. De Inlener heeft het recht om, als een medewerker niet voldoet aan de door Inlener gestelde eisen, dit binnen 16 uur na aanvang van de werkzaamheden aan StudentKelner kenbaar te In dat geval is de Inlener niet gehouden aan enige opzegtermijn en kan hij de opdrachtovereenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen. In dat geval is Inlener gehouden StudentKelner minimaal te betalen de aan de medewerker verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premie heffing en uit de CAO voortvloeiende verplichting, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 

Artikel 16. Zorgverplichting Inlener en vrijwaring jegens StudentKelner

 1. De Inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de medewerker. Inlener is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de medewerker de arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, dat de medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. De Inlener verstrekt de medewerker concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de Inlener de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
 2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de Inlener aan de medewerker en StudentKelner de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de medewerker, alsmede de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. De Inlener is tegenover de medewerker en StudentKelner aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van schade die de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker,

alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

 1. Als de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de Inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens StudentKelner gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde

personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

 1. De Inlener zal StudentKelner te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens StudentKelner ingesteld wegens het

niet nakomen door de Inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent StudentKelner de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens StudentKelner tegen de Inlener geldend te maken.

 1. De Inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit

 

Artikel 17. Identificatie en persoonsgegevens

 1. Inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van de medewerker diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een afschrift van dit document op in zijn

 

 

 1. Inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van de medewerker vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. StudentKelner is niet aansprakelijk voor boetes of claims die Inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

 

Artikel 18. Auto van de zaak, bedrijfssluiting en Eerste Dag Melding

 1. Als de Inlener voornemens is de medewerker een auto ter beschikking te stellen, deelt de Inlener dit onverwijld mede aan StudentKelner. Uitsluitend in overleg met StudentKelner komt de Inlener met de medewerker overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat StudentKelner hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de Inlener dit nalaat is hij gehouden de schade te vergoeden die StudentKelner lijdt, als zij wordt aangeslagen voor naheffing voor de loonheffing, en de bijtelling niet meer bij de medewerker kan worden ingehouden.
 2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de Inlener StudentKelner hieromtrent bij het aangaan van de opdrachtovereenkomst, zodat StudentKelner hiermee rekening kan houden. Als de Inlener dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan StudentKelner verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende
 3. Als de medewerker arbeid gaat verrichten na daartoe rechtstreeks door de Inlener opgeroepen te zijn, wordt StudentKelner voorafgaand aan de terbeschikkingstelling direct door de Inlener geïnformeerd in verband met de Eerst Dag Melding door StudentKelner. Als de Inlener dit nalaat, is de Inlener gehouden de eventuele boete of naheffing die StudentKelner door de belastingdienst wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig voldoen van de Eerste Dag Melding, aan StudentKelner te vergoeden.

Onze StudentKelners uw gasten laten bedienen?